Om Oceans of Hope Højskole

Ud i verden - ind i livet

Oceans of Hope Højskole henvender sig til alle over 18 år, som har mod på at sove i en køjeseng ombord på en båd - og som tør sejle ud i verden og ind i livet.

Oceans of Hope er ikke en selvstændig højskole. Vi samarbejder med eksisterende højskoler og tilbyder et maritimt kursusforløb til eleverne på de højskoler. På Oceans of Hope-kurset  lærer eleverne at planlægge og udføre en længere sørejse på en større sejlbåd, S/Y Oceans of Hope.

Alle kan deltage på Oceans of Hope Højskole-kursus. Oceans of Hope har samtidig en historik, som også inkluderer mennesker (i alle aldre), der måtte være ramt hårdt i livet af fx kronisk alvorlig sygdom såsom sklerose, sukkersyge og kræft eller andre livsomvæltende omstændigheder. Sygdom må aldrig bliver identitetsskabende, men forblive et livsvilkår, man kan og skal forholde sig til - både som individ og som fællesskab. Det er i Oceans of Hope vores klare erfaring, at mennesker, som rammes hårdt i livet, bærer med sig en særlig indsigt og visdom, som vi alle har brug for i verden. En anerkendelse af vores sårbarhed som mennesker. Vi er alle sårbare, og de vigtigste ting i livet – såsom sundhed og kærlighed – har vi slet ikke kontrol over. Men vi har en hvis kontrol over de fortællinger, vi skaber om os selv og hinanden, og vi har  en hvis kontrol over de fællesskaber, vi skaber, de mål, vi sætter os, og de ting, vi gør sammen.

Oceans of Hope Højskole handler om, at alle er gode nok til at være en del at et stærkt fælleskab, hvor vi tager ansvar for hinanden, os selv og vores smukke blå planet.

Mikkel Anthonisen / stifter af Oceans of Hope

Fællesskab styrker - styrke forpligter

Vi har igen og igen set, hvordan deltagelse i vores togter har været livsændrende i positiv forstand for vores besætningsmedlemmer – hvad enten man er syg eller rask. Vores fællesskab ombord og fælles rejse skaber udgangspunktet for empowerment. Mennesker finder en ny og stærk identitet - og får troen på sig selv, oplevelsen af retning og dermed følelsen af mening med livet. Vi ser også, at når vi skaber en kultur af åbenhed og tillid, så rejser folk sig til den bedste udgave af sig selv – og bidrager med alt, hvad de har til fællesskabet.

Verden står i dag overfor store udfordringer. Klimakrisen, miljøkrise med faldende biodiversitet, stor ulighed mellem mennesker med manglende sammenhængskraft i samfund til følge. Vi har i Oceans of Hope en stor fortælling om, hvordan vi kan få det bedste frem i mennesker og nå vores mål sammen, sætte handling bag ord. Den styrke forpligter. Vi kan ikke bare lukke os om os selv. Vi skal bidrage til at løse de udfordringer, verden står overfor. Vi er alle i samme båd. 

At sejle – at handle

Omdrejningspunktet for Oceans of Hope Højskole er, at eleverne planlægger og udfører en længere sørejse på en havgående sejlbåd, S/Y Oceans of Hope. I en sådan proces vil man erhverve kompetencer, som kan overføres til mange andre af livets forhold, hvor man ønsker at få drøm til virkelighed, idé til handling. Udover de maritime fag undervises  projektledelse, miljø og klima, samtale & formidling, livsstil & sundhed, historie & demokrati, identitet & kulturmøde.

Verdensmål – Livet i Havet - bæredygtighed

Vi tager udgangspunkt i Verdensmålene med naturligt afsæt i nr. 14: Livet i havet. I Oceans of Hope Højskole lærer man foruden at sejle også at dykke. Vi sejler ud til områder i havet omkring os og de indre farvande, som er vigtige for hele (genoprettelsen) af biobalancen. Eksempler på dette er stenrev og boblerev i vores egne farvande og koralrev ude i verden. Én af de højskoler, vi arbejder sammen med, Ranum Højskole, har allerede et stort og avanceret laboratorium, hvor man dyrker koraller til det, man kalder coral restauration. Oceans of Hope Højskole deltager i dette arbejde og ud fra dette konkrete eksempel, er vi med til at fortælle historien om Livet i havet og betydningen af havet for en bæredygtig fremtid for vores smukke blå planet – og dermed menneskeheden.

Mødet mellem mennesker - sammenhængskraft

Når man sejler ud i verden og møder andre, må man også gøre sig klart, hvem man selv er, og hvordan man ønsker at møde andre. På Oceans of Hope Højskole lærer vi om det danske demokratis historie, herunder idéhistorie. Hvordan blev det samfund, vi har i dag skabt? Særligt fokus vil blive lagt på perioden fra slutningen af 1700-tallet og frem til dag. I midten af 1800-tallet blev den danske grundlov indført. Folkehøjskolen har fra starten af vores demokrati spillet en stor rolle i skabelsen af en national identitet med veluddannede samfundsborgere og en stærk sammenhængskraft.

Hvorfor er Danmark, et lille land på knap 6 mio. indbyggere, gang på gang blandt de stærkeste lande til at komme igennem kriser? Det være sig finanskrisen eller den nuværende pandemi. Vi har noget at byde på i Danmark. Højskolerne har spillet en vigtig rolle i dannelsen af det danske samfund. Oceans of Hope Højskole vil, med vores samarbejde med eksisterende højskoler, bidrage til at skabe sammenhængskraft mellem de danske højskoler – og dermed forhåbentlig også i vores land. Og så sejler vi med vores historie og forståelse af os selv ud i verden for nysgerrigt at gå i dialog.

Samtalen

Vi vil arbejde med samtalen og dialog. Sammen vil vi, på en legende måde, øve os i at debattere vanskelige emner. Vi anvender en debatform, som er udviklet af Friskolerne i Danmark, kaldet FRI (Friktion, Refleksion, Initiativ), og vi træner os i den såkaldte "refleksive ligevægt" udviklet indenfor moral- og erkendelsesfilosofien til at træffe beslutninger af moralsk karakter, indeholdende et tilsyneladende uløseligt dilemma.

Formidling

Vi skal kunne formidle vores budskaber og skabe opmærksomhed om vores sag, inspirere andre og skabe visioner og handlekraft for muligheder og håb. Der vil blive undervist i kommunikation - såvel intern som ekstern - herunder videojournalisme.

Ro og balance – fokus og mål

For mig har dette at sejle altid bragt mig i en særlig stemning. En følelse af på en og samme tid at være i ro og balance samtidig med, at vi er målrettet på vej et sted hen. Dette er en vigtig vekselvirkning, også i vores krop og sind. Vi vil arbejde med livsstil og såkaldt life-work balance. Vigtigheden af at bevæge sig, spise sundt og finde mulighed for restitution. Maden, vi indtager, er samtidig ikke kun af betydning for os, men også for planetens evne til at kunne restituere. Vi lever i en verden med stigende befolkningstal. Men hvis vi omlægger vores kostvaner, vil vi sagtens kunne brødføde alle. Yoga og meditation vil sammen med musik og sang være en naturlig del af hverdagen på Oceans of Hope Højskole.